Aktiviteter

Aktiviteter

Aktivitetene som ivaretas av professoratet skal både ha en tematisk og metodisk fokus. Tematisk er hovedinnsatsområdet for professoratet knyttet opp mot feltet ”Environmental governance”, med stor vekt på relasjonen mellom miljø og utvikling. Metodisk sett er fokuset på tverrfaglighet. Målet er å videreutvikle kompetanse på samspill mellom sosiale/politiske prosesser i naturgitte systemer. Innenfor denne brede rammen legges det spesiell vekt på hvordan betingelser kan skapes for å endre atferd i en mer miljøvennlig retning.

Aktiviteter innenfor de fire tematiske hovedområdene:

a) Klimapolitikk
Empirisk og teoretisk forskning rettet mot tiltak og virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser. Hovedsatsningsområdet er fra starten knyttet opp mot virkemidler/institusjonelle rammebetingelser for redusert avskoging i sør.

b) Institusjoner og atferd
Problemer knyttet til å realisere mål for miljø og bærekraftig utvikling forårsaker endret atferd. Gjennom to nylig oppstartede prosjekter som er finansiert av Norges Forskningsråd rettes fokus mot hva som motiverer mennesker til miljøvennlig atferd og hvordan endringer i institusjonelle rammebetingelser kan skape vilkår for økt miljøengasjement.

c) Helse og utvikling
Professor Arild Vatn deltar i UMBs forskergruppe for helse og utvikling. Planen er å utvikle to typer engasjement innenfor rammen av denne satsningen. Det ene er økt fokus på politiske og kulturelle aspekter ved helse og utvikling. Det andre konkret forskning med en postdoc-kandidat innen policy for vann og sanitær.

d) Miljøforvaltning
Syntesearbeid knyttet opp mot behovet for institusjonelle reformer som kan befordre en bærekraftig utvikling. Alle forskningsområdene som nevnt i punkt a-c er tverrfaglige. Det er et mål å utnytte erfaringen fra denne type forskning til å utvikle modeller og synteser for gjennomføring av tverrvitenskapelig forskning.

 

Thor Heyerdahl professoratet - Aktiviteter for Arild Vatn
August 2011 – August 2012  Last ned pdf her

Thor Heyerdahl professorship - Activities for Arild Vatn
August 2010 – August 2011  Download pdf here

Thor Heyerdahl professoratet - Aktiviteter for Arild Vatn
August 2009 – August 2010  Last ned pdf her

Thor Heyerdahl professoratet - Aktiviteter for Arild Vatn
August 2008 – August 2009  Last ned pdf her

The Thor Heyerdahl Summer School in Enviromental Governance 2011
Last ned pdf her

Evaluering av Thor Heyerdahl International Summer School 2011
Last ned pdf her